|

Jaskyňa v Slovenskom krase je známa aj svojou podzemnou riečkou Styx.

Najznámejšia a najdlhšia jaskyňa v Slovenskom krase južne od Rožňavy, pri slovensko-maďarskej štátnej hranici, jedna z najkrajších v Európe. Tvorí jednotný genetický celok s jaskyňou Baradla v maďarskom Národnom parku Aggtelek – jaskynný systém Domica-Baradla – v celkovej dĺžke 30,5 km, z ktorých jaskyňa Domica má asi 8,5 km. Jaskyňu objavil Ján Majko 3. októbra 1926.

Jaskyňa Domica v minulosti.
Jaskyňa Domica v minulosti. Zdroj: OZ KAMENICA

Jaskyňu formovala podzemná riečka Styx.

Jaskyňa vznikla v druhohorných svetlých wettersteinských vápencoch pozdĺž tektonických porúch činnosťou podzemných tokov Styxu, Domického potoka a menších prítokov. Na ochranu prírodných a kultúrnych hodnôt tejto fluviogenetickej jaskyne s mimoriadnymi podzemnými krásami (bohatá sintrová výplň), podzemným tokom Styx, nálezmi neolitického osídlenia bola v roku 1972 vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku Domica. Zároveň je súčasťou územia európskeho významu Domické škrapy, chráneného vtáčieho územia Slovenský kras (obe sú súčasťou sústavy Natura 2000). Medzinárodne významnej mokrade (ramsarskej lokality) Domica, Národného parku Slovenský kras, Biosférickej rezervácie Slovenský kras a lokality Jaskyne Slovenského krasu a Aggteleckého krasu zapísanej v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Jaskyňa Domica je prístupná celoročne po dvoch okruhoch (45 min × 780 m a 60 min × 930 m). Dlhší okruh s plavbou po podzemnej riečke Styx (150 m) býva v prípade nepriaznivého stavu vody v jaskyni mimo prevádzky.

Dóm indických pagod.
Dóm indických pagod. Zdroj: OZ KAMENICA

Nezabudnuteľný zážitok je plavba po podzemnej riečke Styx.

Vo vstupnom areáli je náučná expozícia archeologických nálezov a sintrovej výzdoby s ukážkami škrapov, krasových jám a jaskýň, jaskynných živočíchov, archeologickými a historickými exponátmi. V areáli je tiež miestnosť s veľkoplošným premietaním náučno-výchovných filmov. V exteriéri areálu je expozícia základných typov hornín Slovenského krasu. Mimoriadna pestrosť kvapľovej výzdoby a bohatstvo tvarov radia Domicu medzi naše najkrajšie jaskyne. Nezabudnuteľný zážitok v návštevníkovi zanechá plavba po podzemnej riečke Styx s dĺžkou 140 m. (táto plavba nie je vždy možná, je závislá od výšky hladiny podzemnej riečky). Teplota jaskyne sa pohybuje od 10,2 °C do 11,4 °C a vlhkosť od 95 do 98%.

Podzemná riečka Styx.
Podzemná riečka Styx. Zdroj: OZ KAMENICA

Jaskyňa je známa archeologickými nálezmi a uhlovými kresbami.

Domica je významnou archeologickou lokalitou. Jaskyňa bola obývaná už pred 5000 rokmi roľníckym neolitickým človekom, dôkazom čoho sú bohaté nálezy ohnísk, rôznych črepov z nádob bukovohorskej kultúry (asi 45 000 kusov), kamenných škrabadiel, skalných mlynčekov, kostených predmetov a pozostatkov po kolových stavbách. V Posvätnej chodbe sa na stenách zachovali aj uhľové kresby (ornamenty). Medzi sintrovými útvarmi je pozoruhodná zasintrovaná nádobka bukovohorskej kultúry, ktorá sa nachádza aj v logu jaskyne.

Plavba po riečke Styx.
Plavba po riečke Styx. Zdroj: OZ KAMENICA

Najväčšia katastrofa postihla Domicu v apríli 1977.

Od začiatku päťdesiatych rokov až do roku 1984 trpela Domica každý rok záplavami, ktoré začali ohrozovať jaskyňu po tom, ako boli rozorané medze na okolitých družstevných poliach. Po výdatných búrkach stekala prebytočná voda z nesprávne oraných polí priamo pred jaskyňu. Veľké záplavy postihli Domicu v roku 1954, 1955 a 1964. Napríklad v roku 1960 sa po záplave premenili závrty na Silickej planine na jazerá. Najväčšia katastrofa postihla Domicu v apríli 1977. Vtedy zúrila silná búrka spojená s veľmi výdatnými zrážkami. Tlak stúpajúcej vody prelomil železnú bránu na vchode a prúd vody vnikol do priestorov jaskyne. Vstupnú chodbu, Černošskú chyžu, Archeologickú chodbu, Sieň 11 plameňov, Majkov dóm, Rímske kúpele, Prvú plavbu a v ľavom krídle Prales po Japonskú čajovňu postihla záplava a ničivý živel všade zanechal stopy. Hneď za vstupnou bránou nápor vody vymlel na betónovom chodníku asi 4 m dlhú jamu.

Výzdoba jaskyne.
Výzdoba jaskyne. Zdroj: OZ KAMENICA

Nový vstupný areál bol oficiálne odovzdaný do užívania 4. októbra 1984.

Na Rázcestí zmizol bez stopy štrk a piesok pripravený na úpravu chodníkov. Na archeologických lokalitách príval odplavil inštalované artefakty neolitického človeka a lokality boli zanesené vrstvou riedkeho bahna. Zničili sa rozvody elektrického osvetlenia. Škody boli také rozsiahle, že sa uvažovalo aj o úplnom uzavretí Domice. Vtedajšie Ministerstvo kultúry SSR sa rozhodlo vykonať nákladnú obnovu jaskyne a vybudovať vstupný areál, ktorý by zabezpečil bezpečnosť pre Domicu. Nový areál bol oficiálne odovzdaný do užívania 4. októbra 1984 a v súčasnosti neslúži len ako ochrana jaskyne, ale aj ako výstavná časť pre archeologické artefakty. Vybudovaním nového vstupného areálu sa odstránil iba problém ničivých záplav. Najväčším problémom v jaskyni je inštalácia nevhodných svietidiel, ktoré podporujú rast machov na kvapľoch. Ďalším problémom sú organické látky z polí, ktoré prenikajú do jaskyne, stekajú po stenách a usadzujú sa na dne jazierok. Menia chemické zloženie vody v jaskyni a tým ohrozujú existenciu kvapľov.

Jaskyňa Domica - vstupný areál.
Jaskyňa Domica – vstupný areál. Foto: František Kovár
Jazierko.
Jazierko. Foto: František Kovár
Detail výzdoby.
Detail výzdoby. Foto: František Kovár
Krásy podzemia.
Krásy podzemia. Foto: František Kovár
Kvapľová výzdoba.
Kvapľová výzdoba. Foto: František Kovár

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *