Skupina Slovákov dostane až 282 eur

Skupina Slovákov dostane až 282 eur. Vieme, kedy sa bude príspevok vyplácať

Sociálna poisťovňa na svojom webe informuje o tom, že na základe novely zákona o sociálnom poistení bude v roku 2024 vyplácať rodičovský dôchodok jednorazovo.

Seniori ho dostanú v júni a bude súčasťou jednej úhrnnej splátky. To, že bude vyplácaný mesačne, ako sa predpokladalo, sa napokon nestane.

Rodičovský dôchodok sa bude yplácať takisto jednorazovo v jednej úhrnnej splátke, a to v nasledovných dvoch lehotách.

Prvou lehotou je jún príslušného kalendárneho roka, kedy sa dôchodok vyplatí všetkým poberateľom, ktorí splnili podmienky nároku na rodičovský dôchodok do 30. júna príslušného kalendárneho roka.

Druhou je mesiac nasledujúci po mesiaci jún, ak sa dôchodok, od ktorého výplaty je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, ešte v júni príslušného kalendárneho roka nevyplácal. Môže ísť o situáciu, že v tom čase senior nedosiahol dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný starobný dôchodok.

Kto má nárok na rodičovský dôchodok?

Rodičovský dôchodok bol zavedená ešte 1. novembra 2023, pričom seniorom naň nárok začal vznikať až 1. januára 2023.

Nárok na rodičovský dôchodok má osoba, ktorá je príjemcom starobného dôchodku, invalidného dôchodku po dosiahnutí dôchodkového veku, výsluhového dôchodku vyplácaného podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov po dosiahnutí dôchodkového veku, a tiež invalidného výsluhového dôchodku podľa toho istého zákona, všetko v súlade so zákonmi platnými na daný čas.

Osoba, ktorá je rodičom alebo osvojiteľom dieťaťa, má nárok na rodičovský dôchodok, ak toto dieťa do 31. augusta kalendárneho roku predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku nevyhlásilo, že nárok na rodičovský dôchodok nevznikol.

Rovnako má naň nárok aj fyzická osoba, ktorá vychovala dieťa, ktoré bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak toto dieťa do 31. augusta kalendárneho roku predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku vyhlásilo, že nárok na rodičovský dôchodok vznikol.

O dôchodok nie je potrebné žiadať

Osoby s nárokom na rodičovský dôchodok oň žiadať nemusia, pretože nárok naň im vzniká priamo zo zákona. Vyhlásenie nemusia podávať ani deti.

Výnimkou sú podľa Sociálnej poisťovne poberatelia dôchodku z cudziny. Táto skupina ľudí o príspevok musí požiadať sasmostatnou žiadosťou, ktorú nájdu na webe Sociálnej poisťovne. Dôvodom tejto žiadosti je skutočnosť, že poisťovňa nedisponuje údajmi o týchto poberateľoch dôchodku, na základe ktorých by mohla posúdiť nárok na rodičovský dôchodok.

Čo sa týka výšky rodičovského dôchodku, tá závisí od sumy vymeriavacieho základu dieťaťa, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok.

Konkrétne číslo sa vypočíta ako 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa. Maximálna suma rodičovského dôchodku sa určí ako 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu.

Podľa portálu Finsider.sk môže rodičovský dôchodok dosiahnuť aj 282 eur.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *